Quality Policy

Quality Policy


“The Bureau of Agriculture and Fisheries Standards (BAFS) of the Department of Agriculture (DA) commits to develop and implement standards that will ensure food safety and quality, workers’ safety and welfare, environmental management, and global competitiveness of Philippine agriculture and fishery products and machinery.

We commit to good governance, excellence, professionalism, and continual improvement of the quality management system.”


Patakarang Pangkalidad


“Ang Kawanihan sa Pamantayang Pang-agrikultura at Pagpapalaisdaan ng Kagawaran ng Agrikultura ay nangangako na paunlarin at ipatupad ang mga pamantayan na titiyak sa pagkaing ligtas at may kalidad, kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa, pangangalagang pangkapaligiran, at kahusayang káyang makipagsabayan sa mundo ng mga produktong agrikultural at yamang-tubig.

Nangangako kami sa mabuting pamamahala, kahusayan, propesyonalismo, at patuloy na pagpapabuti sa sistema ng kalidad na pamamahala.”