DA-BAFS

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Bureau of Agriculture and Fisheries Standards

"...ensure consumer safety and promote competitiveness of Philippines agriculture and fishery products."Aqualing galing! Komik Seryeng Ukol sa Pamantayan ng Bangus (Milkfish) at Tilapia (St. Peter Fish)


Blog Featured Image

July 7, 2021. Naghanda ang aming Kawanihan ng isang komik seryeng tumatalakay sa mga pamantayan katulad ng Philippine National Standards Code of Good Aquaculture Practices (GAqP) for Milkfish and Tilapia (PNS/BAFS 196:2016), Milkfish-fresh, chilled, and frozen (PNS/BAFS 66:2020) at Tilapia - live, fresh-chilled, and fresh frozen (PNS/BAFS 67;2020) na pinamagatang Aqualing-galing!

Ang komik seryeng ito ay mayroong anim (6) na isyu na tatalakay sa iba’t ibang rekomendasyon sa akwakultura mula sa pagpili ng lugar ng pangisdaan hanggang sa tamang pag-aani, at tamang pagpili o pagkilatis ng bangus at tilapia sa pamilihan. Ang anim na isyu ay aming ibabahagi sa opisyal na Facebook page ng kawanihan mula Hulyo 14, 2021.

Maaari mong basahin ang kumpletong beryson nito pati na ang iba pang mga publikasyon sa aming website na www.bafs.da.gov.ph/ ###

 

 

 

 

 Bureau of Agriculture and Fisheries Standards (BAFS) Online ISSN: 2719-177X
Published by the BAFS Information and Communications Team

OTHER NEWS RELEASES