DA-BAFS

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Bureau of Agriculture and Fisheries Standards

"...ensure consumer safety and promote competitiveness of Philippines agriculture and fishery products."Quality Policy


“The Bureau of Agriculture and Fisheries Standards (BAFS) of the Department of Agriculture (DA) commits to develop and implement standards that will ensure food safety and quality, workers’ safety and welfare, environmental management, and global competitiveness of Philippine agriculture and fishery products and machinery and infrastructures.

We commit to good governance, excellence, professionalism, and continual improvement of the quality management system.”


Patakarang Pangkalidad


“ Ang Kawanihan sa Pamantayang Pang-agrikultura at Pang-pangisdaan, ng Kagawaran ng Agrikultura ay nangangako na paunlarin at ipatupad ang mga pamantayan na titiyak sa pagkaing ligtas at may kalidad, kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa, pangangalagang pangkapaligiran, at kahusayang kayang makipagsabayan sa mundo ng mga produktong agrikultural at yamang-tubig.

Nangagako kami sa mabuting pamamahala, kahusayan, propesyonalismo, at patuloy na pagpapabuti ng sistema ng kalidad na pamamahala”