pinyaWAIS at mangGALING ka ba?


Blog Featured Image

pinyaWAIS at mangGALING ka ba? Subukan ang iyong kaalaman sa pagkilatis ng pinya at mangga sa pamamagitan ng pagsagot sa aming pagsasanay! I-click lang ang mga sumusunod na link: https://qz.app.do/pinyawais-ka-ba https://qz.app.do/manggaling-ka-ba Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palawakin ang kaalaman at pang-unawa ng publiko hinggil sa Philippine National Standards (PNS) on Fresh Fruit – Pineapple – Specification (PNS/BAFPS 09:2004) at Fresh Fruit - Mangoes – Specifications (PNS/BAFPS 13:2004)Bureau of Agriculture and Fisheries Standards (BAFS) Online ISSN: 2719-177X
Published by the BAFS Information and Communications Team

OTHER NEWS RELEASES